Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠ0ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα:
Πόλη: ΧΑΝΙΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
  1. Τηλεπικοινωνίες, Επεξεργασία Σήματος και Αυτόματος Έλεγχος (Telecommunications, Signal Processing and Automatic Control)
  2. Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών (Computer Science and Engineering)
  3. Ηλεκτρονική, Ενέργεια και Κβαντικά Συστήματα (Electronics, Energy and Quantum Systems)
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων όπως Μηχανικών Υπολογιστών (Computer Engineering), Επιστήμης Υπολογιστών (Computer Science), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Electrical Engineering), Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Electronic Engineering), Φυσικής (Physics) και Μαθηματικών (Mathematics), των Πανεπιστημίων ή Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής (άρθρο 5, παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 ΦΕΚ 114 τ.Α’) ή αναγνωρισμένων και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (3 εξάμηνα), μερική, δια ζώσης (5 εξάμηνα)

Περιγραφή

Το Τμήμα Η.Μ.Μ.Υ. της μονοτμηματικής Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. του Πολυτεχνείου Κρήτης, ανταποκρινόμενο στις επιτακτικές ανάγκες που επιβάλλει η πορεία της Ελλάδας προς το μέλλον, δημιουργεί και οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), το οποίο στοχεύει στη δημιουργία στελεχών που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης έρευνας, εκπαίδευσης, αγοράς εργασίας και των αναγκών του τόπου.

ΕΣΠΑ