Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πόλη: ΤΡΙΚΑΛΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 1994/04.06.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας, Στρατιωτικών Σχολών και συναφών ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία

ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις
ΤΕΦΑΑ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
42 100 Τρίκαλα

E. msc@pe.uth.gr
T. +30 24310 47019
F. +30 24310 47057

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ««Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις» της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στοχεύει στην παραγωγή καταρτισμένων ένστολων στελεχών με ηγετικά χαρακτηριστικά για να παράσχουν αποτελεσματική συμβουλευτική σε θέματα σωματικής επάρκειας και εφαρμοσμένης ψυχολογίας για την προαγωγή της υγείας, στην ανάπτυξη της κριτικής ανάλυσης της βιβλιογραφίας και παραγωγής έρευνας που σχετίζεται με τους ένστολους και στη συνεργασία με ερευνητικούς, παραγωγικούς και
κοινωνικούς φορείς της χώρας μας και του εξωτερικού.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα στελεχώσουν μελλοντικά τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους φορείς δημόσιας υγείας και πρόληψης ασθενειών και θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων, που ενεργοποιούνται στο γνωστικό πεδίο της Άσκησης και Υγείας

ΕΣΠΑ