“Εφαρμοσμένη Φυσική”

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Φυσικής
Πόλη: Λαμία
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: πλήρης, μερική,
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 πλήρης, 6 μερικής φοίτησης
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική και Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος Β΄ 1477/13-4-2021
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι
Τμημάτων ΤΕΙ. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής, άλλων Τμημάτων
Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Τμημάτων, και άλλων συναφών ειδικοτήτων καθώς και
Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(πρώην
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την
Ελληνική γλώσσα. Προϋπόθεση για την επιλογή είναι η συνάφεια του πρώτου κύκλου
σπουδών και η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής
του ΠΜΣ

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο εν λόγω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από φοίτηση τριών (3) εξαμήνων (πλήρης φοίτηση) ή έξι (6)
εξαμήνων (μερική φοίτηση). Η λήψη του Διπλώματος προϋποθέτει την παρακολούθηση και
επιτυχή εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (90
ECTS συνολικά). Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι
εξετάσεις στο Π.Μ.Σ
γίνονται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα.
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε είκοσι (20) άτομα

ΕΣΠΑ