Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική/Applied Economics and Finance

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Department of Economics)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης:
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 4317 Β΄2018 )
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική (Financial Analysis and Policy)
2. Δημόσια Ελεγκτική (Public Auditing)
3.Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (Applied Accounting and Auditing)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σημειώσεις:

Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 4800 για τις ειδικεύσεις “Χρηματοοικονομική Ανάλυση
και Πολιτική” και “Δημόσια Ελεγκτική”/7400 για την ειδίκευση
«Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ