Εφαρμοσμένη Μηχανική

Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή:
Τμήμα: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3447 τ. Β΄/2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κυρίως δεκτοί: Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι θετικής κυρίως κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της Χώρας ή ισότιμων και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση επιστημόνων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους κλάδους της
Επιστήμης της Μηχανικής. Το γνωστικό αντικείμενο του
προγράμματος περιλαμβάνει την προαγωγή της γνώσης
σε θέματα Εφαρμοσμένης Μηχανικής (Μηχανική των
υλικών-μικροδομή, Δυναμική συστημάτων, Υπολογιστική Μηχανική).
Τα αντίστοιχα πεδία εφαρμογών περιλαμβάνουν δραστηριότητες σχετιζόμενες με τα υλικά, το περιβάλλον, την
εξοικονόμηση ενέργειας, τις κατασκευές και την υγεία. Η άντληση γνώσης από πολλές διαφορετικές περιοχές για την υλοποίηση των παραπάνω τεχνολογιών
δημιουργεί την ανάγκη υιοθέτησης μας διεπιστημονικής προσέγγισης, που καλύπτεται από το σύνολο των
συνεργαζόμενων φορέων του προγράμματος
O σκοπός του προγράμματος είναι:
α) Βασικός σκοπός του ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Μηχανική» είναι η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας
των ελληνικών ΑΕΙ μέσω της παροχής σπουδών υψηλού
επιπέδου, εστιασμένων στην ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση, θεώρηση, έρευνα και αντιμετώπιση των πολυδιάστατων αναπτυξιακών και κοινωνικών
προβλημάτων, καθώς και η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω της παραγωγής
ικανών και εξειδικευμένων στελεχών. Με την ανάπτυξη
υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών επιχειρείται
η συγκράτηση του δυναμικού των μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών εντός της χώρας.
β) Το ΔΠΜΣ παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να
γεφυρώσει το κενό που υπάρχει στις ειδικότητες των
Μηχανικών και άλλων επιστημόνων στο συγκεκριμένο
γνωστικό αντικείμενο. Έτσι υποστηρίζεται η κατανόηση
και η αφομοίωση της Εφαρμοσμένης Μηχανικής και η
εφαρμογή της στους διάφορους κλάδους σχετιζόμενες
με τα υλικά, την υγεία, το περιβάλλον, την εξοικονόμηση
ενέργειας, και τις κατασκευές. Επιπλέον, η συγκρότηση τέτοιων σπουδών δίνει νέα ώθηση στην έρευνα και
στην ανάπτυξη της Εφαρμοσμένης Μηχανικής, καθώς
και νέων μεθόδων και τεχνικών στην χώρα μας.

ΕΣΠΑ