Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων (Applied Risk Management)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Department of Economics)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 4.250 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3914 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων (Risk Management)
2.Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit)
3.Κανονιστική Συμμόρφωση (Compliance)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 850 ανά θεματική ενότητα

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/