Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Ιατρικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση
Τέλη Φοίτησης: 3.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: ΦΕΚ αρ. 3948/τ.Β'/11.09.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Κλινικής-Ιατρικής Διατροφής
2. Διατροφή και Δημόσια Υγεία

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες:

α) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Διατροφής και Διαιτολογίας, Βιολογίας, Γεωπονίας, Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικής.

β) Απόφοιτοι άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστήμη της Διατροφής.

γ) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στον τομέα της Διατροφής.

Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Κτηνιατρικής
Φαρμακευτικής
Διατροφολογίας
Βιολογίας
Γεωπονίας
Δημόσια Υγείας
Νοσηλευτικής

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής,
Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.
msc-nutrition@auth.gr
2310.999.032

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η παροχή εκπαίδευσης και επικαιροποιημένης θεωρητικής και πρακτικής γνώσης στον τομέα της Διατροφής σε σχέση με την Προαγωγή Υγείας. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επαγγελματίες της Υγείας σε θέματα διατροφής. Δεδομένης της σπουδαιότητας της Διατροφής στην προαγωγή υγείας και της αναγνώρισης της Διατροφής ως μία από τις βασικές προτεραιότητες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), η τεκμηριωμένη γνώση των ειδικών που καλούνται να παρέχουν διατροφικές οδηγίες και να εφαρμόζουν πρωτόκολλα διατροφικής αξιολόγησης, κρίνεται αναγκαία και υψίστης σημασίας.

Σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:

1) Η εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/φοιτητριών του σε ένα από τα δύο προσφερόμενα γνωστικά πεδία (κλάδους) της επιστήμης της Διατροφής.

2) Η ενεργός και πολύμορφη συμμετοχή τους στο πεδίο της Διατροφής του ενδιαφέροντός τους και στην ανάληψη επαγγελματικής δράσης σε αυτό, με τις εφαρμογές στην έρευνα αλλά και την κλινική πράξη.

3) Η διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τους ίδιους/ίδιες και η συγγραφή επιστημονικής εργασίας.

 

ΕΣΠΑ