Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου

Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας & Εφαρμοσμένων Οικονομικών
Τμήμα: Τμήμα Γεωγραφίας
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.400 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
  1. Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών
  2. Χωρικές Πολιτικές και Ανάπτυξη στην Ευρώπη
  3. Γεωπληροφορική
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Γεωγραφίας καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (3 εξάμηνα), μερική, δια ζώσης (6 εξάμηνα)

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία ζητημάτων και την εφαρμογή μεθόδων που εντάσσονται στην επιστημονική περιοχή της Εφαρμοσμένης Γεωγραφίας και της Διαχείρισης του Χώρου και περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις που καλύπτουν τις παρακάτω επιστημονικές θεματικές υποπεριοχές:

  1. Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών
  2. Χωρικές Πολιτικές και Ανάπτυξη στην Ευρώπη
  3. Γεωπληροφορική.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί:

  • στην εκπαίδευση επιστημονικών στελεχών ικανών να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν γεωγραφικές παρεμβάσεις σε διάφορες κλίμακες στον αστικό και περιφερειακό χώρο για την επίτευξη στόχων ανάπτυξης, διαχείρισης, διατήρησης ή/και προστασίας,
  • στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων οι οποίοι θα καλύπτουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων, κοινωνικών και ιδιωτικών φορέων, καθώς και
  • στην ανάπτυξη της έρευνας και της πρωτότυπης παραγωγής γνώσης στους διάφορους τομείς της Εφαρμοσμένης Γεωγραφίας και της Διαχείρισης του Χώρου.

Το Π.Μ.Σ προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους και μερικής φοίτησης.

ΕΣΠΑ