Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βιωματικές και Ενσώματες-Πολυτροπικές ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 1674/15.05.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: (α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών
Τμημάτων της αλλοδαπής, (β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι.,
εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον
μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., (γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, Τμημάτων Πληροφορικής
και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης

Περιγραφή

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή των Επιστημών
της Αγωγής σε συνάρτηση με τις εφαρμογές της ψυχολογίας στην εκπαίδευση μέσω της βαθύτερης έρευνας σε
εξειδικευμένα και προωθημένα γνωστικά πεδία καθώς
και η ανάδειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων σε αυτά
τα γνωστικά πεδία.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι επιμέρους ερευνητικά πεδία που ανήκουν στον χώρο των Επιστημών της Αγωγής,
με εμβάθυνση που αφορά εφαρμογές της ψυχολογίας
στην εκπαίδευση με τη μελέτη βασισμένων στο παιχνίδι,
την τέχνη και το σώμα ποιοτικών μεθοδολογιών/μεθόδων έρευνας και εναλλακτικών-πολυτροπικών-βιωματικών ψυχολογικών και ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων
των διαδικασιών μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης.
Το συγκεκριμένο αντικείμενο εντάσσεται στην ειδίκευση
της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ή Ψυχοπαιδαγωγικής.

ΕΣΠΑ