Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Πόλη: ΒΟΛΟΣ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2 για την πλήρη, 4 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Το Π.Μ.Σ. «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» απευθύνεται σε κάτοχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με ειδικότητα στην Τεχνολογία και τις Θετικές Επιστήμες ή σε άλλες συναφείς ειδικότητες όπως:

 • Διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών.
 •  Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.
 •  Πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών και Πληροφορικής.
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: pgsec@e-ce.uth.gr
τηλ.: 2421074934

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» είναι η υψηλού επιπέδου επιστημονική θεωρητική και εφαρμοσμένη εξειδίκευση κατόχων τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, αφενός μεν για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας σε σχετικούς τομείς, αφετέρου δε, για τη διαμόρφωση κατάλληλου επιστημονικού υπόβαθρου για τη συνέχιση των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο ως απόρροια της έρευνας και εμβάθυνσης των γνώσεων σε σχετικούς επιστημονικούς τομείς. Ο στόχος του Π.Μ.Σ με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» είναι να παρέχει στους υποψηφίους:

 •  Εξειδικευμένη εκπαίδευση για την κατανόηση των αρχών και των τεχνολογιών της ηλεκτρικής ενέργειας.
 •  Προηγμένη εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα όπως, Σύγχρονα Ενεργειακά Συστήματα, Ευφυή Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Απελευθέρωση Ηλεκτρικής Ενέργειας, Οικονομικά Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Μικροδίκτυα.
 •  Ευρεία κατανόηση των ζητημάτων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε σχετικούς τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την απαραίτητη γνώση των μεθόδων για την επίλυση αυτών των προβλημάτων
 •  Εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα εργασίας με τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας και μελέτης.
 •  Απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις στην διαρκώς αναπτυσσόμενη και μεταβαλλόμενη βιομηχανία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
 •  Απαραίτητη επιστημονική γνώση και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των εξελισσόμενων υποδομών στον τομέα των ευφυών ενεργειακών δικτύων
 •  Δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, ώστε να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, καθώς και την λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών σε τοπικό ή διεθνές περιβάλλον.
 •  Απαραίτητη επιστημονική υποδομή για τη συμμετοχή και παρακολούθηση Διδακτορικών Σπουδών σε σχετικούς τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας.
ΕΣΠΑ