Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Νομική
Τμήμα: Νομικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: Διακρατικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Άλλη
ΦΕΚ: ΦΕΚ 3777/Β΄/03.09.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Νομικής

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Πανεπιστήμιο Τουλούζης, Γαλλία

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος είναι τα ακόλουθα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Συγκριτικό Δίκαιο, Κοινωνικό Δίκαιο.

Σκοπός του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι: κατά πρώτον η παροχή συστηματικών γνώσεων εξειδίκευσης στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, ώστε οι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών να γίνονται ικανοί για αυτοδύναμη έρευνα και πρακτική ενασχόληση στο πεδίο των επιστημονικών, ερευνητικών, επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων. Κυρίως όμως η επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος παρέχει την ευκαιρία της επιστημονικής εμβάθυνσης σε σύγχρονα προβλήματα του ευρωπαϊκού κοινωνικού δικαίου και της συγκριτικής νομικής επιστήμης που απασχολούν τη νομική θεωρία και τη δικαστηριακή πρακτική.

Περαιτέρω, το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο επιδιώκει να:

1. Επιτρέψει την υποδοχή φοιτητών στο πλαίσιο του Ελληνογαλλικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
2. Ευνοήσει την ανταλλαγή φοιτητών των δύο Ιδρυμάτων.
3. Να δημιουργήσει σχέσεις ανταλλαγής για αποστολές σύντομης ή μέσης διάρκειας μεταξύ διδασκόντων των δύο Πανεπιστημίων.
4. Να ιδρύσει μια μόνιμη ανταλλαγή ενημερωτικών στοιχείων των δύο Ιδρυμάτων.
5. Να επιτρέψει την κατάρτιση κοινών προγραμμάτων έρευνας στα διάφορα κέντρα και εργαστήρια έρευνας του Πανεπιστημίου της Τουλούζης

Στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.