Επιστήμη της Μετάφρασης

Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης - Διερμηνείας
Τμήμα: ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
Πόλη: Κέρκυρα
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 5 για την Μερική φοίητηση
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 1500Β΄/2-5-18
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη της Μετάφρασης» (Master of
Arts in the Science of Translation).

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και σε πτυχιούχους ΤΕΙ. Γίνονται επίσης δεκτοί ως φοιτητές μεταφραστές διεθνών οργανισμών ή κρατικών φορέων της αλλοδαπής κατόπιν εφαρμογής ειδικών συμφωνιών.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Γραμματεία

Διεύθυνση: Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη (Παλαιό Ψυχιατρείο), Κτίριο Ιπποκράτης, Κέρκυρα, 49100
Υπεύθυνη γραμματείας: Ε. Πολίτη
Τηλέφωνα: 26610 87904, 694 635 8982
e-mail: secretariat@ionio.gr και politi.eleni27@gmail.com

Περιγραφή

Σκοπός του νέου αναμορφωμένου Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης, στον επιστημονικό τομέα της Διδακτικής της Μετάφρασης, στις Νέες Τεχνολογίες στη Μετάφραση, στα επιστημονικά πεδία της Ειδικής Μετάφρασης (Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής και Ιατρικής) και της Λογοτεχνικής Μετάφρασης με στόχο την εξειδίκευση στη μετάφραση με γλώσσες εργασίας κυρίως την Ελληνική και την Αγγλική, αλλά και με αναφορές στη Γαλλική και τη Γερμανική.