Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Πόλη: ΒΟΛΟΣ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Πανεπιστημίων το αντικείμενο των οποίων είναι συναφές ή σχετικό με το αντικείμενο του:

 •  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 •  Μηχανικού Η/Υ
 •  Πληροφορικής
 •  Πτυχιούχοι θετικής κατεύθυνσης Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 •  Κατ’ εξαίρεση Πτυχιούχοι αάλλων ειδικοτήτων που αποδεικνυύουν κατάλληλο επίπεδο γνωώσεων στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία

 •  Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου
  Κτήριο Δεληγιώργη, 4ος Όροφος
  ΤΚ 382 21, Βόλος
 •  +30 24210 74934
 •  +30 24210 74997
 •  eece-sec ΑΤ e-ce.uth.gr

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» είναι η υψηλού επιπέδου επιστημονική θεωρητική και εφαρμοσμένη εξειδίκευση κατόχων τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, αφενός μεν για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας σε σχετικούς τομείς, αφετέρου δε, για τη διαμόρφωση κατάλληλου επιστημονικού υπόβαθρου για τη συνέχιση των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο ως απόρροια της έρευνας και εμβάθυνσης των γνώσεων σε σχετικούς επιστημονικούς τομείς. Ο στόχος του Π.Μ.Σ με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» είναι να παρέχει στους υποψηφίους:

 •  Εξειδικευμένη εκπαίδευση για την κατανόηση των αρχών των επιστημονικών περιοχών των Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών, των Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων, των Τεχνολογιών Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και των Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
 •  Απαραίτητη επιστημονική υποδομή για τη συμμετοχή και παρακολούθηση Διδακτορικών Σπουδών σε σχετικούς τομείς της Επιστήμης των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
 •  Εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα εργασίας με τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας και μελέτης.
 •  Δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, ώστε να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων καθώς και την λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών σε τοπικό ή διεθνές περιβάλλον.
ΕΣΠΑ