Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική Ηγεσία

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πόλη: ΦΛΩΡΙΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.300 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 2865/τ.Β΄/18-7-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: lmelissas@uowm.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2385055111

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» είναι η κατάρτιση πτυχιούχων σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής ηγεσίας.
Συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει:
α) στη θεωρητική εμβάθυνση και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών οργανισμών,
β) στην απόκτηση του γνωσιολογικού φορτίου για τη διεκδίκηση θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης,
γ) στην προετοιμασία υποψηφίων στελεχών και στελεχών της εκπαίδευσης για την αποτελεσματική συμβολή τους στην αναμόρφωση της εκπαίδευσης, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις,
δ) στην προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας γενικά και της έρευνας σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας ειδικότερα.

ΕΣΠΑ