Επιστήμη Υλικών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος (Master Course in ArchaeologicalMaterials Science − ARCHMAT)

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Χημείας
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: Erasmus Mundus
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 2.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 2732/B'/23-10-2014
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Χημείας
Φυσικής
Γεωλογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Πανεπιστήμιο Εβόρας Πορτογαλία και Πανεπιστήμιο La Sapienza Ρώμης (Ιταλία)

Σημειώσεις:

ARCHMAT Contacts

HERCULES Laboratory
University of Evora
Palacio do Vimioso,
Largo Marques de Marialva 8
7000-809 Evora – Portugal

Nick Schiavon – Coordinator
schiavon@uevora.pt

Περιγραφή

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση στον χαρακτηρισμό, την διάγνωση φθοράς και την διάσωση υλικών και αντικειμένων πολιτισμικού ενδιαφέροντος, καθώς και στον έλεγχο και την βελτίωση ποικίλων υλικών και μεθόδων προστασίας τους. Ο σκοπός αυτός συνεπάγεται τη δημιουργία επιστημονικού δυναμικού ικανού να αντιμετωπίσει τρέχοντα προβλήματα και να αναπτύξει νέα τεχνογνωσία και αποτελεσματική μεθοδολογία στο προαναφερόμενο γνωστικό πεδίο.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να διερευνήσουν την φύση, προέλευση, χρονολόγηση και κατασκευαστική τεχνολογία των υλικών και αντικειμένων, και περαιτέρω να κατανοήσουν την παθολογία τους και να σχεδιάσουν προστατευτικά υλικά και διεργασίες.

Κύριο χαρακτηριστικό του Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα όσον αφορά τους διδάσκοντες, τα μαθησιακά αντικείμενα και την προσέγγιση των προβλημάτων, καθώς και η διαπολιτισμικότητα όσον αφορά τους διδάσκοντες, τους φοιτητές και την προσέγγιση των προβλημάτων.

Στο Κοινό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Φυσικής, Γεωλογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας και άλλων συναφών τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης καθώς και άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΕΣΠΑ