Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα: Γεωπονίας
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 4086/τ.Β΄/18-9-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Γεωπονίας
Επιστήμης Τροφίμων
Χημείας
Κτηνιατρικής
Χημικών Μηχανικών
Βιολογίας
Βιοτεχνολογίας

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
msc-FSN@auth.gr

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της επιστήμης της Γεωπονίας, στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι να συμβάλλει αφενός στη διεύρυνση των γνώσεων στον Τομέα της Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής και αφετέρου στη δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων για τους πτυχιούχους του Τμήματος Γεωπονίας και άλλων συναφών Τμημάτων, παρέχοντας τη δυνατότητα για τη συνέχιση των σπουδών τους στην Ελλάδα και αποφυγή απώλειας των διακεκριμένων πτυχιούχων στο εξωτερικό. Επιπλέον στόχος είναι, η παροχή χρήσιμων και σύγχρονων γνώσεων σε πτυχιούχους που απασχολούνται ήδη επαγγελματικά σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες στο χώρο των τροφίμων, ώστε να διευρύνουν και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους.

Συγκεκριμένα, το παρόν Π.Μ.Σ. είναι σχεδιασμένο να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων τροφίμων, μικρής ή μεγάλης κλίμακας. Επιπλέον οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε μια κρατική αρχή (δημόσιοι οργανισμοί ελέγχου), στον ακαδημαϊκό χώρο ή σε άλλους οργανισμούς (εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, κ.τ.λ.). Επιπροσθέτως, οι απόφοιτοι που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψη των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων, Χημείας, Κτηνιατρικής, Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή συναφών Τμημάτων ΑΕΙ (ήτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.