Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή:
Τμήμα: Χημικών Μηχανικών
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3162 τ. Β΄/2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κυρίως δεκτοί: Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι θετικής κυρίως κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της Χώρας ή ισότιμων και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιστήμη και η
τεχνολογία των υλικών συμβατικών και προηγμένων. Το
εν λόγω γνωστικό αντικείμενο είναι πολύ ευρύ, καθόσον
καλύπτει πλήθος υλικών (μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή,
νανοϋλικά, βιοϋλικά, σύνθετα υλικά, κ.λπ.) και ταυτόχρονα τα εξετάζει από την οπτική γωνία «ΠαραγωγήΔομή-Ιδιότητες-Εφαρμογές». Συνυφασμένα με αυτά
είναι και ο Σχεδιασμός των υλικών με βάση την επιλογή
των κατάλληλων πρώτων υλών με βέλτιστο τρόπο για
συγκεκριμένη εφαρμογή.
Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι να παρέχει τις απαραίτητες
γνώσεις ώστε να «γεφυρωθεί» το κενό που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων Μηχανικών και άλλων
επιστημόνων για την αποτελεσματικότερη κατανόηση
και την αφομοίωση της σύγχρονης τεχνολογίας των υλικών, ώστε να δημιουργείται η κατάλληλη ανθρώπινη
υποδομή που να στηρίζει τη συμμετοχή της χώρας στις
διεθνείς εξελίξεις της επιστήμης στον τομέα των υλικών,
να υποστηρίζει την έρευνα, να συνδέει την έρευνα με
την παραγωγή καθώς επίσης και να ενισχύει τους μηχανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας. Ο τομέας των υλικών
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής οικονομίας
μιας χώρας (βιομηχανία, βιοτεχνία κ.λπ.) και σε αυτόν
στηρίζεται η ανάπτυξη και άλλων οικονομικοτεχνικών
δραστηριοτήτων (ενεργειακός τομέας, κατασκευαστικός
τομέας κ.λπ.).

ΕΣΠΑ