Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας (Msc in Data Science andInformation Technologies)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Department of Informatics and Telecommunications )
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 2.700 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 2555 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη (Big Data and Artificial Intelligence)
2. Βιοπληροφορική – Επιστήμη βιοϊατρικών δεδομένων (Bioinformatics – Biomedical Data science)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:

Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ