Επιστήμες των διαταραχών της επικοινωνίας

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Τμήμα: Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: πλήρης μερική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4 8
Τέλη Φοίτησης: 5.600 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: 452/2019
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Λογοθεραπείας
Λογοπαθολογίας
Διαταραχών Επικοινωνίας

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master of Science in Communication Disorders and Sciences)» έχει ως γενικό σκοπό την ανάπτυξη, επιστημονική διερεύνηση και διάχυση εξειδικευμένων γνώσεων και εφαρμογών σε θέματα που αφορούν στο πεδίο των προβλημάτων λόγου, ομιλίας, φωνής, κατάποσης και επικοινωνίας. Το περιεχόμενο των σπουδών αντλεί θεματικές από τα παρακάτω επιστημονικά πεδία: Λογοπαθολογία, Γλωσσολογία, ΩΡΛ/Ακοολογία, Νευρολογία/Νευροεπιστήμες, Μαθησιακές Γλωσσικές δυσκολίες, Αναπτυξιακή/γνωστική ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία και Ειδική Παιδαγωγική.

Το γνωστικό αντικέιμενο του προγράμματος είναι:

η διαγνωστική αξιολόγηση των προβλημάτων λόγου, ομιλίας φωνής, κατάποσης και επικοινωνίας σε άτομα, παιδιά και ενηλίκους
η πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των προβλημάτων λόγου, ομιλίας φωνής, κατάποσης και επικοινωνίας σε άτομα, παιδιά και ενηλίκους
η έρευνα σε θέματα φυσιολογικής και αποκλίνουσας επικοινωνίας (λόγος, ομιλία, φωνή, μη λεκτική επικοινωνία) και κατάποσης
η ενισχυτική καλλιέργεια της γλώσσας, της ομιλίας και της επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής) στο σχολικό πλαίσιο μέσα από ειδικά προγράμματα.
Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ, με γνωστικό αντικείμενο τη λογοθεραπεία (λογοπαθολογία ή τις διαταραχές επικοινωνίας) ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΕΣΠΑ