Επιστήμες της Εκπαίδευσης – (Master in Education)

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 2916/19.07.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης (Master in Education), στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
1) Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων:_Μαθησιακές Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες.
2) Κοινωνική ανισότητα, ετερότητα και η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.
3) Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Γλωσσικοί και επιστημονικοί γραμματισμοί.

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμημάτων Σχολών Επιστημών Αγωγής, Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών, Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Σχολών Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμημάτων Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Τμημάτων Σχολών Επιστημών της Διοίκησης, Τμημάτων Σχολών Καλών Τεχνών ή Εικαστικών, Τμημάτων Θεολογικών Σχολών, Τμημάτων Νομικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., οι οποίοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στην εκπαίδευση.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
(α) Γραμματεία του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών
(β) ηλεκτρονική διεύθυνση pmsptde@upatras.gr

Περιγραφή

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης.
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών της εκπαίδευσης, τα οποία:
– Θα διαθέτουν το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόηση, αξιολόγηση και ερμηνεία των γνωστικών λειτουργιών, της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών με μαθησιακές ικανότητες και μαθησιακές δυσκολίες αλλά και για τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων εξατομικευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης σε αυτούς τους μαθητές.
– Θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, διαχείρισης της πληροφορίας, κατέχουν τον τεχνολογικό και επιστημονικό γραμματισμό και είναι εξειδικευμένα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης μειονοτήτων και διαπολιτισμικής συμβουλευτικής, σχεδιασμού και υλοποίησης διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
– Θα έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες και ικανότητες κρίσης, επίλυσης προβλημάτων και λήψης απόφασης για πλήρωση θέσεων αυξημένης ευθύνης με συμβουλευτικό και διοικητικό χαρακτήρα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.
– Θα έχουν αναπτύξει τον επιστημονικό τρόπο σκέψης στη θεωρία της επιστήμης και της έρευνας, που είναι προϋποθέσεις για την εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

ΕΣΠΑ