Επιστήμες της Αγωγής: Τέχνη και Εκπαίδευση

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης,
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 2.400 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 2139/11.06.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: (α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών
Τμημάτων της αλλοδαπής, (β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι.,
εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον
μαθήματα είτε των Επιστημών της Αγωγής είτε συναφή
με κάποια μορφή Τέχνης, (γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής
Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης

Περιγραφή

Με τη συστηματική μελέτη των αντικειμένων αυτών το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προαγωγή της έρευνας και την παραγωγή νέας γνώσης γύρω από από αυτά, καθώς και στην καλλιέργεια σχετικών δεξιοτήτων των φοιτητών, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιηθούν στους χώρους της εκπαίδευσης, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της άσκησης ποικίλων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές έτσι ώστε με την ολοκλήρωση των σπουδών τους να είναι σε θέση:

Να εργαστούν αποτελεσματικά, αξιοποιώντας τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, ως εκπαιδευτικοί στην τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Με αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις πεδίων της εκπαίδευσης, τα οποία σχετίζονται με τη διδακτική των τεχνών, αλλά και με τη χρήση των τεχνών ως παιδαγωγικών μέσων γενικότερα, καθώς και ως μέσων για τη διδασκαλία ποικίλων γνωστικών αντικειμένων ειδικότερα. Πρόκειται για πεδία της εκπαίδευσης, τα οποία τις τελευταίες δεκαετίες καταλαμβάνουν όλο και πιο σημαντική θέση στα αναλυτικά προγράμματα διεθνώς. Ο τίτλος σπουδών παρέχει την προβλεπόμενη από το Νόμο μοριοδότηση στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών και στη διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων.
Να εργαστούν ως ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα.
Να είναι ικανοί να διεξαγάγουν πρωτογενή και εφαρμοσμένη έρευνα, και να την διαχέουν στην επιστημονική κοινότητα.
Να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί σε σχολές που παρέχουν καλλιτεχνική εκπαίδευση (π.χ. δραματικές σχολές, εργαστήρια ζωγραφικής κ.λπ.)
Να εργαστούν σε χώρους, στους οποίους η Τέχνη και η διδακτική της αξιοποίηση μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο (π.χ. μουσεία, φυλακές, εκδοτικοί οίκοι κ.λπ.)
Να εργαστούν ως καλλιτέχνες, αξιοποιώντας σχετικά τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες.
Να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
Να διαθέτουν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, όσοι δεν έχουν προπτυχιακές σπουδές σε Παιδαγωγικό Τμήμα, μέσω της απόκτησης του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου.
Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

ΕΣΠΑ