Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 2.400 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 2648/06.07.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1) Γλώσσα και Γραμματισμός στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία,
2) Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση,
3) Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: (α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών
Τμημάτων της αλλοδαπής, (β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι.,
εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον
μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας
(γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, Τμημάτων Πληροφορικής και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (4 εξάμηνα), μερική, δια ζώσης (8 εξάμηνα)

Περιγραφή

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή Επιστημών της
Αγωγής μέσω της βαθύτερης έρευνας σε εξειδικευμένα
και προωθημένα γνωστικά πεδία και η ανάδειξη νέων
ερευνητών και επιστημόνων σε ειδικότητες αυτών των
Επιστημών. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους
ερευνητικά πεδία που ανήκουν στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής, με εμβάθυνση στις εξής ειδικεύσεις
της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Πράξης:
1) Γλώσσα και Γραμματισμός στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία,
2) Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση,
3) Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.

ΕΣΠΑ