Επιστήμες της Αγωγής – Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Εξ΄αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.400 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 2615 τ.Β΄/5.7.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
epimorfosi@edc.uoc.gr

Περιγραφή

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
με χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε).
Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων υψηλού επιπέδου στο γνωστικό αντικείμενο της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (e-Learning) με έμφαση στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας και στην προετοιμασία επιστημόνων για σπουδές διδακτορικού επιπέδου Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ επικεντρώνεται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:
i) στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργατικών μαθησιακών περιβαλλόντων στο διαδίκτυο τόσο στο επίπεδο σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας,
δευτεροβάθμιας) όσο και στο πεδίο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών/δια βίου μάθησης καθώς και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ii) στις σχέσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς θεσμούς, καθώς και βασικές λειτουργίες της και
iii) στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού ψηφιακού διαδραστικού υλικού ψηφιακής αφήγησης με
βάση τις αρχές και την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην μεθοδολογία δημιουργίας υλικού αξιοποιώντας της τεχνική του 3d Animation και των εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.
Επίσης το Π.Μ.Σ. θα καλύψει ακαδημαϊκές και επαγγελματικές απαιτήσεις των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εφοδιάζοντας τους με θεωρητικές, ερευνητικές και πρακτικές γνώσεις, στάσεις, και δεξιότητες που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, εφόσον κατά τις προπτυχιακές τους σπουδές δεν έχουν φοιτήσει σε παιδαγωγικά Τμήματα.

ΕΣΠΑ