Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση, Κοινωνία και Παιδαγωγική

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Παιδαγωγική
Τμήμα: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3653/τ.Β΄/27-8-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Ιστορικοκοινωνική Θεμελίωση της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής
2. Σπουδές για την Αναπηρία

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Διευθυντής
Γεώργιος Γρόλλιος
grol@eled.auth.gr

Περιγραφή

Αντικείμενο: Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση, Κοινωνία και Παιδαγωγική» οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξειδικεύονται διευρύνοντας και εμβαθύνοντας τις γνώσεις τους και μελετώντας σημαντικά ερευνητικά δεδομένα στα πεδία σπουδών των αναλυτικών προγραμμάτων, της αξιολόγησης, της αναπηρίας, της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, της ιστορίας της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής πολιτικής και της εκπαιδευτικής έρευνας. Επιπλέον, πλαισιώνουν αυτές τις γνώσεις με προσεγγίσεις ζητημάτων κοινωνικής θεωρίας και συγκριτικής παιδαγωγικής, καθώς και διεπαγγελματικής κουλτούρας και διδακτικής μεθοδολογίας για παιδιά με αναπηρίες, ώστε να αποκτήσουν μια ουσιαστική ειδίκευση είτε στην Ιστορικοκοινωνική Θεμελίωση της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής είτε στις Σπουδές για την Αναπηρία.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε., καθώς και η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο των Επιστημών της Αγωγής.

 

ΕΣΠΑ