Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Τμήμα: Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ:
Παρακολούθηση: πλήρης μερική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 1864/24.05.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Nέοι Τίτλοι Ειδικεύσεων
1. Εκπαίδευση Ενηλίκων (Master of Arts in Adult Education)
2. Eιδική Αγωγή (Master of Arts in Special Education

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Απόφοιτοι Παν/μίων
Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

παλιός τίτλος Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την επαγγελματική
εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος καθώς και
πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων και
των Τεχνολογικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλ-
λοδαπής, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στην
ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και την προαγω-
γή της επιστημονικής γνώσης στους τομείς της «Εκπαί-
δευσης Ενηλίκων» και της «Ειδικής Αγωγής». Ιδιαίτερα,
σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων
επιστημόνων (ερευνητών, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών,
στελεχών της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κα-
τάρτισης), οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στα ερευνη-
τικά και επαγγελματικά πεδία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
και της Ειδικής Αγωγής

ΕΣΠΑ