Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 1789/21.05.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού
αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμημάτων
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τεχνολόγων Γεωπόνων
της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης

Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση
νέων επιστημόνων στην ειδικότητα των Επιστημών και
της Μηχανικής Περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα οδηγεί
στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.). Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση
υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και τεχνολογικού) ειδικών στις Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος οι οποίοι θα συμβάλουν στην προαγωγή του νέου, σύγχρονου
και ταχύτατα αναπτυσσόμενου αυτού διεπιστημονικού
κλάδου και της αντίστοιχης τεχνολογίας στη χώρα μας.

ΕΣΠΑ