Επιστήμες Γης και Περιβάλλον (MSc in Earth Science and Environment)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Department of Geology and Geoenvironment)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 2.400 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3434 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Εφαρμοσμένη Γεωλογία-Γεωφυσική, (Applied Geology-Geophysics)
2. Ορυκτοί Πόροι-Πετρολογία και Περιβάλλον (Mineral Resources Petrology and Environmental Management)
3. Κλιματικές Μεταβολές και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον (Climatic Variations and Impacts on Environment)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/