Επικοινωνία της Επιστήμης

Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή:
Τμήμα:
Πόλη: ΠΑΤΡΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Εξ΄αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 4.200 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία της Επιστήμης» γίνονται δεκτοί όλοι οι απόφοιτοι των ΑΕΙ* της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πιστοποιημένη επάρκεια μιας από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: Αγγλικά ή Ισπανικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά, επιπέδου τουλάχιστον Β2.

*πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε αποφοίτους πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α΄80)».

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:
Τηλ.: 2610 367428 ,

E-mail: eep@eap.gr

Γραφείο εξυπηρέτησης φοιτητών:
Τηλ.: 2610 367600

E-mail: info@eap.gr

Περιγραφή

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, το οποίο απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την προβολή και τη μελέτη των επιστημών και της τεχνολογίας στον δημόσιο χώρο, είναι:

  • η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων γύρω από τη φύση του επιστημονικού έργου και της τεχνολογικής καινοτομίας,
  • η εξοικείωση με τη θεωρία και την πρακτική της επικοινωνίας και με την εφαρμογή τους σε ζητήματα δημόσιας κατανόησης των επιστημών και της τεχνολογίας
  • η καλλιέργεια δεξιοτήτων επεξεργασίας κρίσιμων τεχνο-επιστημονικών προβλημάτων και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής.