Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παιδιών και Εφήβων

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.400 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

α) Κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής ή Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
β) Κάτοχοι πτυχίου Νοσηλευτικής ΤΕΙ της ημεδαπής
ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
γ) Κάτοχοι πτυχίου άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή
Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου όπως Φυσικοθεραπείας, Επισκεπτών Υγείας,
Μαιευτικής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης, πρακτική άσκηση

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της
γνώσης και η έρευνα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της
Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Εφήβων
και Νέων. Ειδικότερα, ο σκοπός του Προγράμματος είναι
να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία
και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της
σύγχρονης επιστήμης όπως είναι η Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων, με ιδιαίτερη
εξειδίκευση στο γνωσιολογικό και επιστημονικό πεδίο
των πρόσφατα δυναμικά αναπτυσσόμενων πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα μπορούν:
Να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα εκείνων
που καλύπτουν την παιδική και εφηβική ηλικία.
Να στελεχώσουν Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών
(ΤΕΠ) ενός ευρέως φάσματος ηλικιών. Να στελεχώσουν Κινητές Μονάδες για παροχή υπηρεσιών σε προνοσοκομειακό επίπεδο.
Να απασχοληθούν σε ανάλογες θέσεις που απαιτούν
υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού
αντικειμένου του ΠΜΣ (ΤΕΠ, χειρουργεία, ΜΑΦ/Μονάδα
Αυξημένης Φροντίδας, κ.ά.)
Να παρέχουν, αποτελεσματικές και υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες σε επείγουσες καταστάσεις, μαζικές καταστροφές και θεομηνίες.
Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Να προετοιμαστούν για επιτυχημένη σταδιοδρομία
σε ερευνητικά ιδρύματα και στον παραγωγικό τομέα.
Να προωθήσουν τη σύγχρονη έρευνα στον ταχύτατα
εξελισσόμενο τομέα της επείγουσας και εντατικής θεραπείας. Να διδάσκουν σε υψηλού επιπέδου σεμινάρια
σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.