Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο (Master 2:Droit public spécialisé/Οι απονεμόμενοι τίτλοι θα είναι διπλοί, ένας από κάθε Πανεπιστήμιο και θα γίνεται μνεία των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Νομική Σχολή
Τμήμα: Νομική Σχολή (School of Law)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διακρατικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 1.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 277 Β΄2019
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:

Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Bordeaux της Γαλλίας

Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/