Ενδοδοντολογία

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Οδοντιατρικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 6
Τέλη Φοίτησης: 19.950 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική
ΦΕΚ: 3747/τ.Β΄/31-8-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Οδοντιατρικής

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Θεανώ Γεωργιάδου
Τηλ.: 2310999459
Email: theanoig@dent.auth.gr

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η θεωρητική και κλινική εκπαίδευση καθώς και ή έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Ενδοδοντολογίας.

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:
α) στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Ενδοδοντολογίας,
β) στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε κλινικό επίπεδο στον συγκεκριμένο γνωστικό κλάδο μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου οδοντιατρικής περίθαλψης
γ) στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας όσον αφορά στο συγκεκριμένο γνωστικό κλάδο
δ) στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Ενδοδοντολογίας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες, πτυχιούχοι Οδοντιατρικών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΕΣΠΑ