Εκπαιδευτική Πολιτική : Σχεδιασμός , Ανάπτυξη και Διοίκηση

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 2.700 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3123/31.7.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

α) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό (Συμβατικές και e−Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές.
β) Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση.

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις: