Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)

Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα:
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης:
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Γίνονται δεκτοί: Απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΕΙ όλων των ειδικοτήτων. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν:

α. Τίτλο Σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

β. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Το ΜΠΣ «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής» έχει ως αντικείμενο και αναφέρεται στην εξειδίκευση ανοικτών πανεπιστημίων, εξ αποστάσεως πανεπιστημίων, συμβατικών ΑΕΙ που προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη δια βίου εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων, στην ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση (Δήμοι, επιχειρήσεις, τράπεζες, εταιρείες), στα ΙΕΚ και ΚΕΚ και στην εκπαίδευση ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Ο σκοπός του ΜΠΣ «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής» είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο διεπιστημονικό αντικείμενο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, με έμφαση στην αξιοποίηση της ψηφιακής και συμβατικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στις σύγχρονες διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, στην έρευνα και σε όλες τις σύγχρονες μορφές τεχνολογίας.

Οι βασικοί στόχοι του ΜΠΣ είναι η εξειδίκευση των σπουδαστών στην οργάνωση συστημάτων ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στη διαχείριση, στην εφαρμογή και στην αξιολόγησή τους.