Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία(Msc in Ethnomusicology and Cultural Anthropology)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Department of Music Studies )
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης:
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 2643 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Μουσική και κουλτούρα: εθνομουσικολογικές και ανθρωπολογικές διαστάσεις (Music and culture:ethnomusicological and anthropological perspectives)
2. Εκτέλεση/ερμηνεία της παραδοσιακής μουσικής (Performance of traditional music)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 2100 ευρώ για την ειδίκευση Μουσική&Κουλτούρα… -2800 ευρώ για την ειδίκ.Εκτέλεση/Ερμηνεία της παρ.μουσ(700 ανά εξάμηνο)

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ