Εγκληματολογία

Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης:
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 2485/τΒ/2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Κοινωνικών, Νομικών,
Πολιτικών και Ανθρωπιστικών επιστημών με συνάφεια
γνωστικού αντικειμένου, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και οι απόφοιτοι της Σχολής
Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ..

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, μερική, δια ζώσης

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Εγκληματολογία» είναι η μελέτη των κύριων
μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής τους στην
Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, η διερεύνηση των
παραγόντων και των διαδικασιών που τις δημιουργούν,
καθώς, επίσης, και η ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης
αντεγκληματικής πολιτικής.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
α) Η εκπαίδευση και κατάρτιση των μεταπτυχιακών
φοιτητών στη διερεύνηση της εγκληματικότητας και
την αντιμετώπισή της, καθώς και η εξοικείωσή τους
στο θεωρητικό υλικό και την ερευνητική μεθοδολογία
των εν λόγω θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη και
προαγωγή της γνώσης, σε θεωρητικό και ερευνητικό
επίπεδο, επιτρέπει την εμβάθυνση σε ζητήματα σχετικά
με τη θέσπιση των ποινικών νόμων, τις κύριες μορφές
εγκληματικότητας στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και
τις σύγχρονες τάσεις της αντεγκληματικής πολιτικής.
β) Η δημιουργία ειδικών επιστημόνων, ερευνητών και
συμβούλων, στην Εγκληματολογία. Τα στελέχη αυτά θα
είναι ικανά να στελεχώσουν τις κρατικές, δημόσιες και
ιδιωτικές υπηρεσίες (Υπουργεία: Δικαιοσύνης, Δημόσιας
Τάξης/Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Παιδείας)
και ειδικότερα Αστυνομία, Σωφρονιστικά Καταστήματα,
Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, Υπηρεσία Επιμελητών
Κοινωνικής Αρωγής, φορείς κοινωνικής επανένταξης
των αποφυλακισμένων, κοινωνικές υπηρεσίες (Κράτους, Δήμων, ιδιωτικών φορέων), τα Συμβούλια Πρόληψης
Παραβατικότητας, τα Κέντρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Κοινωνικού Αποκλεισμού (αποφυλακιζομένων,
απεξαρτημένων, μεταναστών, αστέγων, ανέργων, κλπ),
τις Υπηρεσίες Αρωγής Θυμάτων Εγκληματικότητας, καθώς και παρεμφερείς κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, ερευνητικούς φορείς και κέντρα μελετών
αντεγκληματικής πολιτικής.

ΕΣΠΑ