Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών

Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή:
Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3762 τ. Β΄/2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Ειδίκευση Α: Ανάλυση και Σχεδιασμός Δομικών Έργων
Ειδίκευση Β: Analysis and Design of Earthquake
Resistant Structures.

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κυρίως δεκτοί: Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι θετικής κυρίως κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της Χώρας ή ισότιμων και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και η προαγωγή της γνώσης στο διεπιστημονικό
αντικείμενο του σχεδιασμού και της ανάλυσης των κατασκευών, καθώς και η παροχή του αναγκαίου επιστημονικού υποβάθρου για τη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας.
Σκοποί του ΔΠΜΣ είναι:
α) Η ειδίκευση διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών
του ΕΜΠ ή πτυχιούχων άλλων ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων θετικής κατεύθυνσης στις σύγχρονες
μεθόδους και τεχνικές της διεπιστημονικής προσέγγισης,
συνεργασίας και έρευνας στον τομέα της ανάλυσης και
του σχεδιασμού δομικών έργων για την κάλυψη των
αυξανόμενων αναγκών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων του ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα της χώρας, καθώς και άλλων χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή εκτός αυτής, στις επιστημονικές περιοχές του ΔΠΜΣ.
β) Η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί
να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης σε
ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά Ιδρύματα της
ημεδαπής και αλλοδαπής.

ΕΣΠΑ