Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA: Master in Business Administration)

Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: Β΄2491/29-06-2018 & ΦΕΚ 1352/06.04.2021 τ.Β΄
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Δ.Μ.Σ.) στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ: Master in
Business Administration)» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
α) Γενική Διοίκηση (General Management).
β) Διεθνής Χρηματοδοτική και Τραπεζική (International
Finance and Banking).
γ) Μεταφορές και Ναυτιλία (Transportation & Shipping).

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εγγράφονται πτυχιούχοι των Tμημάτων Οικονομικής και Διοικητικής επιστήμης ή άλλων ειδικοτήτων και επιστημών Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και πτυχιούχοι αvτίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ισότιμων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. με κριτήρια που έχει θεσπίσει η Γενική Συνέλευση Eιδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.) και αναφέρονται αναλυτικά στον Κανονισμό του ΠΜΣ.
Για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, γίνονται γενικά δεκτοί κάτοχοι του Mεταπτυχιακού Διπλώματος του Tμήματος Οικονομικών Επιστημών, ή αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος άλλου A.E.I., σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Γενική Συνέλευση Eιδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.).

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 25310-39824-39825-39826) ή στην ιστοσελίδα του: https://econ.duth.gr/

Περιγραφή

Αντικείμενο – Σκοπός

Tο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών του Tμήματος Οικονομικών Επιστημών (MBA: “Master of Business Administration) του Δ.Π.Θ αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή της παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στις Οικονομικές και Διοικητικές επιστήμες όσο και στην ανάπτυξη της αντίστοιχης ειδικής επιστημονικής έρευνας. Πιο αναλυτικά, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποβλέπει: πρώτον, στην εμβάθυνση και τη μεγαλύτερη εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στις βασικές και τις επιμέρους κατευθύνσεις της Οικονομικής και Διοικητικής επιστήμης, δεύτερον, στην προπαρασκευή τους για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής και τρίτον, σε επόμενο επίπεδο, στη συγγραφή διδακτορικής διατριβής.

ΕΣΠΑ