Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA: Master in Business Administration)

Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: Β΄2491/29-06-2018 & ΦΕΚ 1352/06.04.2021 τ.Β΄
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Δ.Μ.Σ.) στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ: Master in
Business Administration)» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
α) Γενική Διοίκηση (General Management).
β) Διεθνής Χρηματοδοτική και Τραπεζική (International
Finance and Banking).
γ) Μεταφορές και Ναυτιλία (Transportation & Shipping).

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εγγράφονται πτυχιούχοι των Tμημάτων Οικονομικής και Διοικητικής επιστήμης ή άλλων ειδικοτήτων και επιστημών Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και πτυχιούχοι αvτίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ισότιμων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. με κριτήρια που έχει θεσπίσει η Γενική Συνέλευση Eιδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.) και αναφέρονται αναλυτικά στον Κανονισμό του ΠΜΣ.
Για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, γίνονται γενικά δεκτοί κάτοχοι του Mεταπτυχιακού Διπλώματος του Tμήματος Οικονομικών Επιστημών, ή αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος άλλου A.E.I., σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Γενική Συνέλευση Eιδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.).

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 25310-39824-39825-39826) ή στην ιστοσελίδα του: https://econ.duth.gr/

Περιγραφή

Αντικείμενο – Σκοπός

Tο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών του Tμήματος Οικονομικών Επιστημών (MBA: “Master of Business Administration) του Δ.Π.Θ αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή της παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στις Οικονομικές και Διοικητικές επιστήμες όσο και στην ανάπτυξη της αντίστοιχης ειδικής επιστημονικής έρευνας. Πιο αναλυτικά, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποβλέπει: πρώτον, στην εμβάθυνση και τη μεγαλύτερη εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στις βασικές και τις επιμέρους κατευθύνσεις της Οικονομικής και Διοικητικής επιστήμης, δεύτερον, στην προπαρασκευή τους για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής και τρίτον, σε επόμενο επίπεδο, στη συγγραφή διδακτορικής διατριβής.