Διοίκηση Υπηρεσιών

Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: 5.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: (ΦΕΚ 3775/3-9-2018 τ. Β΄)
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

(α) ΔιοίκησηΕμπειρίαςΠελάτη (Customer Experience Management) (β) ΔιοικητικήΣυμβουλευτική (Management Consulting)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων
της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
34 του ν. 4485/2017.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (2 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (3 εξάμηνα)
Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 5500 ευρώ (πλήρης), 6800 ευρώ (μερική)

Περιγραφή

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
στη Διοίκηση Υπηρεσιών στοχεύει στην παροχή των
πλέον σύγχρονων και εξειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και την ανάπτυξη των απαραίτητων
ικανοτήτων – δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη
διοίκηση υπηρεσιών, εστιάζοντας στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:
α) Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience
Management)
β) Διοικητική Συμβουλευτική (Management
Consulting)
2. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης
και η ανάπτυξη της έρευνας στον ευρύτερο χώρο της
επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών
και συγκεκριμένα ο συνδυασμός και η ενσωμάτωση των
τομέων της οργάνωσης και της διοίκησης, της οικονομικής και της τεχνολογίας μέσω μιας διεπιστημονικής
προσέγγισης.
Συγκεκριμένα, στοχεύει: στη (ν):
α) Δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στη διοίκηση υπηρεσιών και
β) Επιμόρφωση ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων και
οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
3. Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται από το ΠΜΣ ορίζεται στο άρθρο 2 της πράξης ίδρυσης του προγράμματος, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί και ισχύει. H ειδίκευση
αναγράφεται μόνο στην αναλυτική βαθμολογία και στο
Παράρτημα Διπλώματος των φοιτητών που την έχουν
παρακολουθήσει και όχι στο πτυχίο τους.

ΕΣΠΑ