Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ)(Master of Business Administration-MBA)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Department of Economics)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 3.750 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3914 Β΄2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών
2. Λογιστική
3.Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ

Σημειώσεις:

Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 750 ανά θεματική ενότητα

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/