Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Τμήμα: Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος B’ 1812/23.05.2019
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Οικονομικών Επιστημών
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δημόσιας Διοίκησης
Διεθνών Σπουδών
Παιδαγωγικής
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου
Μάθησης (Administration and Leadership in Sciences of Education and Lifelong Learning)» έχει ως αντικείμενο τη
διάχυση σύγχρονων προσεγγίσεων της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης
και ηγεσίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και η
ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών που αφορούν στο αντικείμενο της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης γενικότερα και των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ειδικότερα, καθώς επίσης και τη λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών και
φορέων διά βίου μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (π.χ. Γ.Γ.Δ.Β.Μ., Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Ο.Α.Ε.Δ., Κ.Δ.Β.Μ.,
Π.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., κ.λπ.).
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων TEI συναφούς γνωστικού αντικειμένου.