Διοίκηση και Διαχείρηση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: 3463/Β/21-8-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Διοίκησης, Οικονομίας, των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Θετικών, Βιολογικών Επιστημών, των Τεχνολογικών, Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων /Τ.ΕΙ. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με βάση κριτήρια που έχει προτείνει η Συντονιστική Επιτροπή και έχει καθορίσει με απόφασή της η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. είναι δυνατό να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων /Τ.ΕΙ.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Γραμματεία ΠΜΣ:

Πανεπιστημιούπολη 2
Θηβών 250, 12241 Αιγάλεω

Email: secr_mschscm@uniwa.gr

Περιγραφή

Αντικείμενο – Σκοπός

Α. Η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, προωθημένων γνώσεων, υπόβαθρου και τεχνογνωσίας, η έρευνα και η πρακτική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης και Διαχείρισης των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Β. Η δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων στελεχών στην ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας στη Διοίκηση, Οργάνωση και Διαχείριση των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της κάλυψης των διαρκών μεταβαλλόμενων κοινωνικό-οικονομικών αναγκών.

ΕΣΠΑ