Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό – Master in Business Administration – Total Quality International

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 5 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 7.800 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 3149/01.08.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. – ΑΤΕΙ της ημεδαπής, ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
ealex@unipi.gr
τηλ. : +30 210 4142103, +30 210 4142099

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων -Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό» (Master in Business Administration -Total Quality International) έχει ως αντικείμενο, την παροχή – μετάδοση σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης, την υποστήριξη της εμπειρικής και θεωρητικής έρευνας, καθώς και την έκθεση – εμπειρία στη διεθνή προσέγγιση και πρακτική, στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ποιότητας,
του Ελέγχου Ποιότητας, της Διασφάλισης Ποιότητας, της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και της Επιχειρηματικής Αριστείας, των Πρότυπων Συστημάτων Διαχείρισης, της Αξιολόγησης, της Καινοτομίας, της Ανάλυσης και Διαχείρισης Πολλαπλών Επιχειρηματικών Δεδομένων, της Αειφόρου Ανάπτυξης – Βιώσιμης Διαχείρισης και των Συστημάτων Ποιότητας στη Διασυνοριακή Φροντίδα Υγείας.
Σκοποί του ΠΜΣ είναι:
• Η προετοιμασία στελεχών ικανών ώστε να ανταποκρίνονται στις εφαρμοσμένες ανάγκες της αγοράς της κοινωνίας, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, να προωθούν τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
• Η στενή σύνδεση του προγράμματος σπουδών και των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει με τις πραγματικές ανάγκες των οργανισμών, των επιχειρήσεων, της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα.
• Η δημιουργία μιας οργανωτικής υποδομής που να ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία με αντίστοιχα ΠΜΣ, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και απόφοιτων του ΠΜΣ, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανωτάτης Εκπαίδευσης και Έρευνας.
• Η συμβολή στη διά βίου μάθηση, περιλαμβανόμενης και της διδασκαλίας από απόσταση.

ΕΣΠΑ