Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ για Στελέχη Επιχειρήσεων

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 5.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: 2929/2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παν. Μακεδονίας
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Παν. Μακεδονίας

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business
Administration, MBA) έχει ως αντικείμενο – σκοπό την
παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους όλων των τμημάτων της ανώτατης
εκπαίδευσης, στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης
Επιχειρήσεων, ώστε να συμβάλλουν στην προαγωγή της
γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο
της Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως επίσης και στη συνολική ανάπτυξη και ενίσχυση των ελληνικών ιδιωτικών και
δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Το πρόγραμμα παρέχεται υπό τις ακόλουθες μορφές:
• Κύκλος για Νέους Πτυχιούχους και
• Κύκλος για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA).

ΕΣΠΑ