Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάνατζμεντ Τουρισμού

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 4.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 3149/τΒ/1-8-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάνατζμεντ Τουρισμού» (Master in Business Administration – Tourism Management).

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017

Συνεργαζόμενα τμήματα:

 

Σημειώσεις:

Επικοινωνία
mbasecr@unipi.gr
τηλ. +30 210 414 2281, +30 210 414 2102

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάνατζμεντ Τουρισμού», έχει ως αντικείμενο την παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης, αρχών και μεθόδων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, για την μόρφωση και ανάπτυξη ικανών στελεχών διοίκησης. Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
1. Η προαγωγή των γνώσεων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων [συνδυασμένη με πρόσθετη γνώση του ευρύτερου τουριστικού τομέα (hospitality, travel and leisure industries)].
2. Η δημιουργία υψηλού επιπέδου στελεχών (επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) με σύγχρονες διοικητικές / επαγγελματικές γνώσεις
3. Η προαγωγή της ακαδημαϊκής καθώς και της εφαρμοσμένης έρευνας (οικονομικής – επιχειρηματικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτισμικής) για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων καθώς και του τουρισμού σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
4. Η διά βίου εκπαίδευση στελεχών ελληνικών ή διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
5. Η ανάπτυξη συνεργασιών συναφών με το αντικείμενο – σκοπό του προγράμματος με άλλα Α.Ε.Ι. της Ελλάδος
ή της αλλοδαπής.

ΕΣΠΑ