Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής
Τμήμα: Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 4.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3123/31.7.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

α) Μάνατζμεντ αθλητικών οργανισμών και επιχειρή-
σεων
β) Μάρκετινγκ αθλητικών οργανισμών και επιχειρή-
σεων
γ) Οικονομική διαχείριση αθλητικών οργανισμών και
επιχειρήσεων.

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις: