Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής
Τμήμα: Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πόλη: ΠΑΤΡΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 4.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: 3123/31.7.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

α) Μάνατζμεντ αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων
β) Μάρκετινγκ αθλητικών οργανισμών και επιχειρή- σεων
γ) Οικονομική διαχείριση αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων”
Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών
Τ.Κ. 23100, Σπάρτη
Υπεύθυνη Γραμματείας: Κα. Κουρτεσοπούλου ΆνναEmail: akourtes@uop.gr
Τηλέφωνα: 2731089670, 2731089661
Fax: 2731089656, 2731089657
Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-12:00

Περιγραφή

Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ είναι:

α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην Διοίκηση των Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων και συναφών με τον αθλητισμό επιστημών και κλάδων όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η υγεία, ο τουρισμός, η τοπική αυτοδιοίκηση, και η ψυχαγωγία.

β) Η προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση ικανών να προωθήσουν αφενός την ανάπτυξη του αθλητισμού στην Ελλάδα και παγκόσμια και αφετέρου των παραπάνω συναφών κλάδων μέσω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειριών που παρέχει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

γ) Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για επαγγελματικά στελέχη αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

δ) Η προαγωγή της επιστήμης της Διοίκησης των Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων και η κατανόηση της συμβολής αυτής της επιστήμης στη βελτίωση της οργάνωσης και αποτελεσματικότητας του αθλητισμού στην Ελλάδα και παγκόσμια.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο/η απόφοιτος/η αποκτά εξειδικευμένες και εμπεριστατωμένες γνώσεις για την ευρύτερη περιοχή της διοίκησης αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων που αφορούν:

  • Την γνώση σε βάθος της Διοικητικής επιστήμης (Μάνατζμεντ), καθώς και τις μεθόδους αποτελεσματικής εφαρμογής στο κόσμο των σύγχρονων αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων.
  • Την γνώση σε βάθος των αρχών της Οικονομική επιστήμης καθώς και τις μεθόδους χρηματοοικονομικής διαχείρισης των σύγχρονων αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων στο διεθνοποιημένο περιβάλλον.
  • Την κατανόηση των εννοιών της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, ώστε να πρωτοπορήσουν στο Ελληνικό και παγκόσμιο περιβάλλον, βελτιώνοντας ή καινοτομώντας στους τομείς του αθλητισμού και συναφείς τομείς όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η υγεία, ο τουρισμός, η τοπική αυτοδιοίκηση, και η ψυχαγωγία.
ΕΣΠΑ