Δίκαιο της Διαιτησίας, Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο

Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: Νομικής
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: Β΄2774/12-07-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δικαστικοί λειτουργοί μπορούν να εγγράφονται ως υπεράριθμοι, εφόσον διαθέτουν επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων της κατηγορίας αυτής θα ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος κατόπιν πρότασης της Συντονιστικής Επιτροπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:
ΕΣΠΑ