Διιδρυματικό Π.Μ.Σ.με τίτλο: Cultural Heritage Materials and Technologies-CultTech

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών
Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 4.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3181/2.8.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΔΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών καθώς και ειδικοτήτων μηχανικών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

1)Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 2) ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Σημειώσεις: