Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
Πόλη: ΒΟΛΟΣ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 6
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 1353/19.04.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι πτυχιούχοι των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με
γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις κατευθύνσεις του Προγράμματος.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: g-ha@uth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24210 74780, 74794, 74795

ΦΑΞ: 24210 74781

Περιγραφή

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας στα επιστημονικά πεδία της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι
η εκπαίδευση νέων επιστημόνων με στόχο:
α) τη διεξαγωγή έρευνας και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης,
β) την επαγγελματική ειδίκευση με τρόπο που θα διευκολύνει την απορρόφηση των επιστημόνων από την αγορά εργασίας και
γ) την αξιοποίηση των γνώσεων και των διεπιστημονικών μεθόδων στις διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης.

ΕΣΠΑ