Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών − STEM στην Εκπαίδευση

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.700 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 3606/24.08.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

«Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών- STEM στην Εκπαίδευση»

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι, οι οποίοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στην εκπαίδευση. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Σχολών και Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο 5-ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΔΕ για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

ΠΔΤΔΕ ΕΚΠΑ

Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με τον καθηγητή Κ. Σκορδούλη στο kostas4skordoulis@gmail.com

Περιγραφή

Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση.
Σκοπός του προγράμματος είναι
– να αυξήσει την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών στα Mαθηματικά και την Eπιστήμη με την ενίσχυση του γνωστικού περιεχομένου και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.
– να βελτιώσει και να διευρύνει διεπιστημονικά τη γνώση του αντικειμένου των μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα της διδασκαλίας τους.
– να φέρει σε επαφή τους μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς με εμπειρογνώμονες και ειδικούς από το χώρο εργασίας που σχετίζονται με το επιστημονικό τους αντικείμενο
– να αυξήσει την κατανόηση και τις δυνατότητες εφαρμογής των εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαιδευτική έρευνα
– να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία δημιουργίας καινοτόμων εκπαιδευτικών προτάσεων
– να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς τεχνολογικά εγγράμματους και ικανούς λύτες πραγματικών προβλημάτων
– να προωθήσει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων
– να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς ικανούς μέντορες για την υποστήριξη άλλων εκπαιδευτικών
– να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αντιληφθούν το εύρος των κρίσιμων προβλημάτων που μπορούν να αντιμετωπίσουν μέσω των συνιστωσών του STEM, ώστε να μεταφέρουν αυτή την αντίληψη στους μαθητές τους, στοχεύοντας στη δημιουργία θετικών στάσεων απέναντι στις θετικές επιστήμες.
– να δώσει την ευκαιρία σε απόφοιτους που δεν θα εργασθούν ως εκπαιδευτικοί, να επιλέξουν άλλους εργασιακούς χώρους που απαιτούν διεπιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες

ΕΣΠΑ