Διεθνείς Διαπραγματεύσεις

Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2 για την πλήρη, 4 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 4.200 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 3082/27.07.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
https://www.dept.aueb.gr/el/intneg-contacts

Περιγραφή

1. Στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι και η εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας στελεχών
στο γνωστικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, η ανάπτυξη των διαπραγματευτικών δεξιοτήτων, οι
οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην επίτευξη μιας διεθνούς συμφωνίας, αλλά ακόμα και σε προσωπικό
ή επαγγελματικό επίπεδο καθώς και η εξοικείωση των συμμετεχόντων σε περιβάλλοντα διαφορετικής κουλτούρας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να προετοιμάσει τους φοιτητές ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν επαγγελματικά σε ένα απαιτητικό, πολυπολιτισμικό περιβάλλον υποδεικνύοντας μεθόδους αποτελεσματικής επικοινωνίας και επίτευξης συμφωνίας.
2. Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τα εξής γνωστικά
πεδία:
α) Διαπραγματεύσεις στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον.
β) Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις.
γ) Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί

ΕΣΠΑ